Det klimavennlige proteinet - Norway

Det klimavennlige proteinet

Healthy salmon

Da FN i oktober i fjor publiserte sin rapport om global oppvarming, var oppfordringen til handling så kraftig at budskapet ble hovedsak i massemedier verden over. Rapporten fra FNs klimapanel forklarte hvorfor vi må halvere utslippet av klimagasser innen 2030, for å holde oss under grensen på 1,5 °C over førindustrielle nivåer og unngå en global miljøkatastrofe. Ved utgangen av 2018 hadde miljøbevisstheten utvilsomt økt verden over, med en kollektiv forståelse av at vi må legge listen høyere med tanke på de miljømessige målsettingene.

Ambisiøse mål

Mowis mål er å arbeide fortløpende for samsvar med disse målene. For fortsatt å være en levedyktig bedrift i fremtiden er det viktig at vi handler ansvarlig, åpent og proaktivt. Vi legger vekt på å måle og redusere energiforbruket, og hvert år samarbeider vi med en uavhengig tredjepart for å rapportere og vurdere energibruk og utslipp av klimagasser. Disse opplysningene blir offentliggjort sammen med deltagelsen vår i CDP (www.cdp.net). Denne organisasjonen fremmer offentliggjøring og kunnskap samt tiltak for en bærekraftig økonomi, gjennom benchmarking av over 6000 virksomheter og nesten en femtedel av de globale klimagassutslippene. Erkjennelse av klimaendringer er et avgjørende element for Mowi, og vi har igangsatt en rekke tiltak på tvers av oppdretts- og fôrvirksomhet, salg og markedsføring for å begrense og redusere miljøpåvirkningen vår.

– Lavkarbonøkonomien er det 21. århundrets veksthistorie […] historien har vokst seg stadig sterkere og er virkelig tvingende nødvendig nå, sier professor Nicholas Stern på London School of Economics. Akvakultur har naturlige fordeler når det gjelder energieffektivitet, og vi tror det er et viktig skritt på veien mot en karbonvennlig fremtid. Sammenlignet med tilsvarende proteinkilder på land trenger ikke oppdrettsfisk å regulere kroppstemperaturen eller takle noen betydelig tyngdekraft. Med lavere fôrfaktor (FCR), høyere protein- og energiretensjon og en høyere andel spiselig kroppsmasse har oppdrettslaks fra merder i sjøen et karbonfotavtrykk på 2,9 kg/CO₂-ekvivalenter per kg. Det er mindre enn en tiendedel av tilsvarende tall for storfekjøtt (30 kg) og omtrent halvparten av tallet for svinekjøtt (5,9 kg). Mowis mulighet er å utnytte disse positive sidene av virksomheten vår, mens vi samtidig forsøker å redusere energiforbruket i de mer energiintensive aktivitetene.

– Medarbeiderbevissthet er sentralt i konsernets rapporteringsstrategi, reduksjonsmål og energibesparende tiltak, forteller Mowis bærekraftdirektør Catarina Martins. Når det gjelder klimagassutslipp og energiintensitet, var målet vårt for 2018 en reduksjon på 10 prosent i prosessanleggene, sammenlignet med 2016. Vi reduserte klimagassutslippene i 43 prosent av anleggene, mens 24 prosent av anleggene nådde målet for reduksjon av energiintensiteten.

Fokusert innsats

Siden en stor andel av Mowis relative klimagassutslipp genereres av prosessanleggene, er dette et område vi har sett stadig grundigere på. Potensialet for gradvis, men betydelig forbedring, er betydelig: fra å erstatte tradisjonelle halogen- og lysstofflamper med LED-lamper, til å innføre termiske løsninger – for eksempel luftgardiner for å optimalisere effektiviteten til ammoniakkompressorer og kondensatorer.

Styrket fokus og bevissthet i ledelsen på tvers av konsernet fortsetter å gi gradvis økende gevinster. Målene våre er omfattende og utvides stadig. Vi kan nevne logistikk og planlegging for lavere transportbehov samt utskifting og oppgradering av gammelt utstyr med mer effektivt moderne utstyr, bruk av sensorer i belysningsløsninger, gjenbruk av varme med gjenvinning og varmevekslere, varmtvannssystemer drevet av solenergi, redusert strømforbruk fra utstyr i hvilemodus, installasjon av raske dører, bruk av fasekompensatorer og ganske enkelt at vi slår av utstyr under lunsj og andre pauser.

Tredjeparts overvåkning av resultater

Vår deltagelse i sertifiseringsprogrammet ASC (Aquaculture Stewardship Council) forutsetter rapportering av energiforbruk og klimagassutslipp for hvert enkelt sertifiserte anlegg. Dette vil bare øke etter hvert som ASC-standarden innføres på oppdrettsanleggene våre verden over. Medlemskapet vårt i SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship), som støttes av Stockholm Resilience Centre, viser at vi deler holdningen om at reduksjon av klimagassutslipp er en del av bedriftens samfunnsansvar.

Siden vi ser ut til å gå inn i den menneskeskapte tidsalderen – en tid når menneskehetens kollektive aktivitet har begynt å påvirke verdens miljø og stabilitet direkte – vil Mowi ligge i forkant med banebrytende sjømatproduksjon. Samtidig vil vi bidra til å virkeliggjøre FNs bærekraftsmål og spille en stadig viktigere rolle i begrensningen av klimaendringene.

Besøk vår globale hjemmeside:

×