Trygg sjømat - Norway

Trygg sjømat

Det er både trygt og sunt å spise oppdrettslaks. Denne påstanden støttes av myndigheter over hele verden og er bevist gjennom vårt avanserte overvåkingsprogram. Vi vet at enkelte forbrukere bekymrer seg for at oppdrettslaks kan inneholde fremmedstoffer fra omgivelsene, sykdomsfremkallende bakterier eller medisinrester. Mowi sin tilnærming er å være åpne og dele informasjon som bidrar til å knuse myter om oppdrettslaks.

Forbrukernes sikkerhet er førsteprioritet. Truslene mot matsikkerheten i forbindelse med produksjon av oppdrettslaks kan deles inn i tre hovedkategorier: fremmedstoffer fra omgivelsene, sykdomsfremkallende bakterier og medisinbruk/-rester. Fremmedstoffer i fôr og fisk holdes langt under grenseverdiene (MRL) fastsatt av matsikkerhetsmyndighetene rundt om i verden. Overvåkingsprogrammet vårt omfatter tungmetaller, plantevernmidler, genmodifiserte organismer (GMO), mykotoksiner og dioksin/PCB. Sykdomsfremkallende bakterier holdes under kontroll for å forhindre kontaminering av produktene våre, både med tanke på matsikkerheten i våre egne spiseklare produkter, og for å forsikre oss om at fisk solgt til kommersielle kunder for videre bearbeiding er risikofri. Listeria monocytogenes er en av de potensielle matbårne sykdomsfremkallende organismene i fiskeprodukter som inntas uten foregående varmebehandling. Økt forbruk av rå laks i produkter som sushi gjør det enda viktigere å ha full kontroll over risikoen for Listeria-kontaminering.

Vår strategi for medisinbruk og -rester er veldig streng og utformet med vekt på sykdomsforebygging og fiskevelferd. I likhet med mennesker og andre dyr kan fisk bli syke og trenge behandling. Våre eksperter på fiskehelse bruker medisiner bare når andre tiltak er utilstrekkelige, eller når fiskevelferden kan stå i fare. Alle resepter undertegnes av en sertifisert veterinær eller ekspert på fiskehelse, og godkjenningsprosessen er strengt kontrollert av relevante myndigheter. Effektiv vaksinasjon har redusert behovet for antibiotika betydelig i de fleste oppdrettsregionene. Når vi må bruke medisin, overholder vi tilbakeholdelsestiden fastsatt av myndighetene og utfører vår egen strenge overvåking for å verifisere og dokumentere overfor kundene våre at sluttproduktet er trygt.

Opprettholdelse av forbrukernes tillit er en ufravikelig prioritering for oss. Vi viderefører det omfattende programmet vårt for å overvåke råvarene og fôret vi bruker i oppdrettsvirksomheten. Slik forsikrer vi oss om at nivået av fremmedstoffer fra omgivelsene ligger langt under grenseverdiene fastsatt av matsikkerhetsmyndighetene. Samtidig arbeider vi for å holde sykdomsfremkallende bakterier under kontroll, slik at forbrukere som spiser lakseproduktene våre, kan stole på at de er trygge. Gjennom åpenhet og gjennomsiktighet tar vi sikte på å levere evidensbaserte fakta om produktene våre, som kan hjelpe kunder og forbrukere med å ta informerte valg.

I løpet av det siste året har vi dessuten utviklet en felles sporbarhetsprosess for Mowi-konsernet, i tilfelle vi havner i en situasjon der det blir nødvendig å spore produktene våre. Denne prosessen støttes av Infor M3 Graphical Lot Tracker (GLT). I forbindelse med utrullingen av M3 i Mowi blir GLT implementert i alle forretningsenheter. Når implementeringen fullføres i 2019, blir Mowi den eneste lakseprodusenten i verden med full sporbarhet fra klekking, via fôring og videre gjennom hele verdikjeden til fisken ligger på tallerkenen din.

Besøk vår globale hjemmeside:

×