You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Generelle vilkår for kjøp av varer og tjenester

Generelle vilkår for kjøp av varer og tjenester

Sist oppdatert 08. September 2023

1. INNLEDNING
Disse generelle vilkårene for kjøp av varer og tjenester («Generelle vilkår») skal, med mindre annet er bestemt
skriftlig avtalt, gjelder for alle Mowis («Kjøper») kjøp av varer og tjenester («Arbeidet»). Arbeidet er et altomfattende begrep for Leverandørens («Leverandøren») forpliktelser.

2. AVTALEN

2.1 Leverandørens tilbud («Tilbudet») er ikke bindende for Kjøperen før det er akseptert ved en skriftlig innkjøpsordre («PO») utstedt av Kjøperen.

2.2 Tilbudet eller ordrebekreftelsen, PO og de generelle vilkårene utgjør hele avtalen («Avtalen») mellom partene. Generelle betingelser
skal erstatte alle andre generelle vilkår og betingelser i forbindelse med det spesifikke kjøpet.

2.3 I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i Avtalen skal dokumentene ha følgende prioritet:
1. PO-en og dens vedlegg
2. Disse generelle vilkårene
3. Tilbudet og dets vedlegg eller ordrebekreftelse.

2.4. Den skriftlige bestillingsordren skal spesifisere type varer og/eller tjenester, mengde, tid og sted for levering og priser. Hvis leverandøren oppdager feil i innkjøpsordren, skal leverandøren varsle kjøperen og iverksette korrigerende tiltak. Leverandøren skal henvise til bestillingsordren i all korrespondanse med kjøperen, ved levering og når
fakturering.

2.5 Leverandøren skal ikke påbegynne Arbeidet uten en PO. I nødstilfeller kan det sendes en e-post eller en rekvisisjon.
akseptert før utstedelse av bestillingsordren.

3. LEVERING

3.1 Varene skal leveres forsvarlig emballert og merket på avtalt leveringssted og leveringstidspunkt.

3.2 Med mindre annet fremgår av Avtalen, skal Arbeidet leveres DDP hos Kjøper i henhold til INCOTERMS, siste versjon. Leverandøren skal sende inn alle nødvendige dokumenter, inkl. dokumenter for eksport og import av varer på leveringsstedet.

3.3 Gjeldende dokumentasjon skal alltid være en del av leveransen. All dokumentasjon knyttet til leveransen skal arkiveres av leverandøren og være tilgjengelig i minst 10 år etter levering.

3.4 Eiendomsrett og risiko for varene overføres ved levering. Varene skal leveres fri for heftelser og andre
heftelser.

4. FAKTURERING OG BETALING

4.1 Prisene er faste og ikke gjenstand for opptrapping. Prisene skal oppgis i den valutaen som er angitt i bestillingen. Alle kostnader forbundet med Arbeidet skal være inkludert i prisene. Varer som ikke er eksplisitt priset, anses å være inkludert i de oppgitte prisene.

4.2 Kjøperen skal betale per 60 dager etter levering av Arbeidet og mottak av en korrekt og fullstendig faktura. Innholdet i fakturaen må samsvare med innholdet i bestillingen. Hvis dette ikke er tilfelle, skal kjøpers innkjøper kontaktes. Fakturaen skal sendes i EHF-format og referere til PO.

4.3 Kjøper har rett til å returnere uriktige eller ufullstendige fakturaer, herunder fakturaer med utilstrekkelig dokumentasjon.
Kredittiden begynner ikke å løpe før Kjøper har mottatt en korrekt og fullstendig faktura.

4.4 Kjøper kan gjøre fradrag og holde tilbake fra fakturerte beløp for (I) krav som medlemmer av Mowi Group kan ha overfor Leverandøren, og (II) deler av fakturabeløpene som Kjøper har varslet er mangelfullt dokumentert eller på annen måte bestridt. Betaling av en faktura innebærer ikke aksept av det som er levert, priser eller at Kjøper fraskriver seg noen rettigheter i henhold til Avtalen.

4.5 Fakturaer som sendes inn senere enn 90 kalenderdager etter levering eller ferdigstillelse av Arbeidet, vil ikke bli betalt.

5. FORSIKRING
Leverandøren skal for egen regning tegne og opprettholde forsikringer som dekker det ansvar som kan oppstå som følge av avtalen. Forsikringene skal ikke opphøre før levering har funnet sted. Leverandøren skal på forespørsel fremlegge forsikringspoliser for kjøperen.

6. VARIASJONER

6.1 Kjøperen har rett til å gjøre endringer i Arbeidet. Slike variasjoner kan omfatte økning eller reduksjon av Arbeidets art, karakter, kvalitet, beskaffenhet, design, utførelse og endring av leveringstidspunkt, forutsatt at slike variasjoner ligger innenfor det partene med rimelighet kunne forvente da Avtalen ble inngått.

6.2 Endringen skal formaliseres ved at kjøperen utsteder en endringsordre (VO). Leverandørens forpliktelser i henhold til denne avtalen gjelder for alle endringer av Arbeidet. Prisen i VO skal gjenspeile prisnivået i den opprinnelige bestillingen.

6.3 Hvis Kjøperen ber Leverandøren om å utføre arbeid som etter Leverandørens mening ikke er en del av forpliktelsene i henhold til Avtalen, og som påvirker pris og/eller leveringstid, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold sende en endringsordreforespørsel (VOR) til Kjøperen. En VOR skal være tydelig identifisert som sådan, og skal inneholde årsakene til at forespørselen ble sendt ut, samt virkningene av endringen. Kjøper skal svare på en VOR ved å utstede en VO eller en bestridt VO (DVO). Hvis Leverandøren ikke utsteder en VOR innen den angitte fristen, har Leverandøren dermed bekreftet at instruksen ikke øker prisen eller endrer leveringstiden.

6.4 Leverandøren er forpliktet til å implementere en VO/DVO uten unødig forsinkelse selv om partene ikke er enige om hvorvidt det foreligger et avvik eller om dets innvirkning på pris og/eller leveringstid. Dersom partene er uenige om VO`s/DVO`s innvirkning på prisen, skal Kjøper betale de beløp som ikke er omtvistet, som et foreløpig oppgjør. En VO/DVO som tilfaller Leverandøren skal ikke medføre endring av pris eller leveringstid til fordel for Leverandøren.

7. GARANTIANSVAR OG MANGLER

7.1 Leverandøren garanterer at Arbeidet utføres på en profesjonell måte og i henhold til Avtalen. Leverandøren garanterer at alle varer og alt utstyr, både
brukes og leveres i henhold til faglige standarder og spesifikasjoner, herunder at alle relevante bransjestandarder er oppfylt. Et forhold som dekkes av garantien
skal utbedres kostnadsfritt innen rimelig tid.

7.2 Garantiperioden for varer er 24 måneder fra det tidspunktet varene tas i bruk til sitt tiltenkte formål, men maksimalt 36 måneder fra levering. Garantiperioden for tjenester er 12 måneder fra det tidspunktet tjenestene ble utført.

7.3 Ovennevnte garantier kommer i tillegg til andre garantier eller rettsmidler som følger av gjeldende lov.

7.4 Dersom Arbeidet har mangler, skal Leverandøren umiddelbart utføre det nødvendige utbedringsarbeidet eller omlevere uten kostnad for Kjøperen. Hvis Leverandøren ikke utbedrer en mangel eller omleverer umiddelbart, kan Kjøperen, eller en tredjepart som Kjøperen kan instruere, etter å ha varslet Leverandøren, utføre den nødvendige utbedringen for Leverandørens regning og risiko.

7.5 Hvis Leverandøren har utført utbedringsarbeid eller foretatt en omlevering i løpet av garantiperioden, skal en ny 24- eller 12-måneders garantiperiode gjelde for de utbedrede eller omleverte delene av Arbeidet, fra datoen for ferdigstillelse av utbedringsarbeidet eller omleveringen.

7.6 Kjøperen har rett til å rette sitt mangelskrav direkte mot Leverandørens kontraktsmedhjelpere i samme utstrekning som Leverandøren kan gjøre mangelen gjeldende. Leverandøren er forpliktet til å sikre denne retten gjennom bestemmelser i egne avtaler.

8. FORSINKELSE

8.1 En forsinkelse foreligger når avtalte leveringsfrister ikke overholdes av leverandøren. Hvis Leverandøren har grunn til å tro at fremdriften avviker fra Avtalen, skal han umiddelbart varsle Kjøperen skriftlig. Leverandøren skal gi informasjon om årsaken(e) til forsinkelsen, estimert varighet av forsinkelsen, antatt innvirkning på fremdriftsplanen og foreslåtte tiltak for å gjenopprette eller begrense forsinkelsen. Et slikt varsel fritar ikke leverandøren fra sine forpliktelser. Hvis leverandørens utbedringstiltak ikke er effektive, kan kjøperen kreve at leverandøren utfører ytterligere utbedringstiltak som anses som nødvendige. Leverandøren er ansvarlig for kostnadene for å innhente og begrense forsinkelsen.

8.2 Ved forsinkelse har Kjøper rett til konvensjonalbot på 0,5 % av prisen i PO per påbegynt kalenderdag, begrenset til 30 % av prisen. Kjøperen er,
har imidlertid rett til å kreve full erstatning for tapet. Kjøperen har rett til å motregne skaden/tapet mot ethvert krav som Leverandøren måtte ha mot Kjøperen.

9. ERSTATNINGSANSVAR

I tillegg til andre misligholdsbeføyelser i Avtalen har Kjøper rett til å kreve erstatning i henhold til gjeldende lovgivning.

10. OPPSIGELSE

10.1 Kjøper har rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning dersom Leverandøren begår et vesentlig kontraktsbrudd, etter skriftlig varsel til Leverandøren.
Kjøper kan også heve avtalen dersom en forsinkelse utgjør et vesentlig kontraktsbrudd. En forsinkelse på mer enn 60 kalenderdager vil alltid bli ansett som en
vesentlig mislighold, men innebærer ingen nedre grense for vurderingen av et vesentlig mislighold.

10.2 Kjøper har rett til å heve Avtalen dersom det er klart at vesentlig mislighold av Avtalen vil inntreffe (forventet mislighold).

10.3 Kjøperen kan kreve erstatning for eventuelle krav, kostnader, skader og tap som Kjøperen har pådratt seg på grunn av Leverandørens vesentlige brudd på Avtalen.

11. RETUR AV VARER

11.1 Ubrukte leverte standardvarer i ny stand kan returneres av kjøperen mot kreditering, forutsatt at skriftlig anmodning er mottatt av leverandøren innen ett år etter leveringsdatoen.

11.2 Forespørsler om retur av varer må inneholde referanse til den opprinnelige bestillingsordren, beskrivelse av varene og opprinnelig leveringsdato. Kreditten som gis vil være den opprinnelige prisen og vil bli utstedt umiddelbart etter at leverandøren har mottatt varene.

12. FORCE MAJEURE

12.1 Hvis det inntreffer en hendelse som (i) partene ikke med rimelighet kunne forutse da de inngikk Avtalen, (ii) ligger utenfor deres kontroll, (iii) har virkninger for partene
ikke med rimelighet kan unngås eller overvinnes, og (iv) som hindrer levering eller fullføring av Arbeidet, er partene midlertidig fritatt fra å oppfylle Avtalen.

12.2 Den part som ønsker å påberope seg force majeure må uten ugrunnet opphold underrette den annen part skriftlig. I tillegg skal det gis skriftlig melding når det
force majeure-situasjonen har opphørt og partenes forpliktelser i henhold til avtalen skal gjenopptas.

12.3 Partene har rett til å si opp avtalen skriftlig med umiddelbar virkning dersom force majeure-situasjonen varer i mer enn 60 kalenderdager. Den
partene bærer sine egne kostnader som følge av force majeure, og force majeure gir ikke rett til vederlagsjustering.

13. GJELDENDE LOVER, GODKJENNINGER OSV.

13.1 Leverandøren forplikter seg til å holde seg informert om og overholde lover, forskrifter, klassifikasjonsregler, faglige standarder og praksis i alle saker.
som gjelder for avtalen. Leverandøren skal innhente og opprettholde godkjenninger og tillatelser som er nødvendige for å oppfylle avtalen. Herunder blant annet lover, regler og forskrifter om bekjempelse av bestikkelser og hvitvasking av penger. («antikorrupsjonslover»), krav til ivaretakelse av menneskerettigheter og arbeidsforhold («åpenhetslover» osv.).

13.2 Leverandøren bekrefter at han har lest, forstått og vil overholde Mowis etiske retningslinjer. Retningslinjene kan lastes ned på: MOWI – etiske retningslinjer

13.3 Leverandøren skal vedlikeholde og oppbevare all informasjon som er nødvendig for å kunne dokumentere disse forpliktelsene, og skal på forespørsel dokumentere etterlevelse av
disse forpliktelsene. Leverandøren skal, uten kostnad for Kjøperen, fremlegge nødvendig dokumentasjon i forbindelse med Kjøperens revisjon eller kontroll av etterlevelse av eventuelle
offentlig myndighet eller annet kontrollorgan.

13.4 Leverandøren forplikter seg til å sørge for at kontraktsmedhjelperne oppfyller kravene i punkt 13, 14, 15 og 19. Slik etterlevelse skal på anmodning
dokumentert.

14. MINSTELØNN OG ARBEIDSVILKÅR

14.1 Leverandøren skal sørge for at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår er tilfredsstillende i henhold til lover, forskrifter og normalt aksepterte bransjestandarder.

14.2 Alle avtaler som inngås mellom Leverandøren og dennes underleverandører, skal inneholde en tilsvarende bestemmelse som den ovenfor.

15. KVALITET, MILJØ, HELSE OG SIKKERHET

Leverandøren skal oppfylle alle relevante krav til kvalitet, miljø, helse og sikkerhet (QEHS). Kjøperen har en målsetting om null fraværsskader, og leverandøren skal ha samme målsetting. Uønskede forhold og hendelser knyttet til Arbeidet skal rapporteres skriftlig av Leverandøren til Kjøperen uten ugrunnet opphold. Leverandøren skal alltid være miljøbevisst og skal informere Kjøperen om vesentlige miljøeffekter knyttet til Arbeidet. Ledelsessystemer for kvalitet og miljø, i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001 eller tilsvarende, skal implementeres og oppdateres av leverandøren.

16. OFFENTLIGHET

Hvis Leverandøren ønsker å publisere informasjon om Avtalen, skal han utvikle innholdet i den eksterne kommunikasjonen i nært samarbeid med Kjøperen.
Kommunikasjonsavdelingen. Kjøpers kommunikasjonsavdeling skal alltid godkjenne den endelige uttalelsen/pressemeldingen.

17. IPR
17.1 Alle data, opptegnelser, rapporter, informasjon, konfigurasjoner, bilder osv. som leveres av og/eller innhentes på vegne av Mowi i henhold til denne avtalen eller på annen måte innhentes fra Mowi, skal være Mowis eksklusive eiendom. Dette omfatter alle data og all informasjon som genereres, produseres, registreres eller lagres på enheter som eies eller drives av Mowi. Slike data og informasjon kan være i form av sensordata, databaser, lyd, video, bilder, skjemaer, regneark, papirloggbøker osv.

17.2 Leverandøren forplikter seg til å iverksette alle nødvendige tiltak for å beskytte Mowis eierrettigheter, og erklærer at ingen data under noen omstendighet vil bli brukt av leverandøren, overført eller utlevert til noen tredjepart med mindre slik bruk, overføring eller utlevering på forhånd er skriftlig godkjent av Mowi.
Leverandøren har heller ikke rett til å selge produkter eller systemer som inneholder data eller informasjon som eies av Mowi, med mindre skriftlig forhåndsgodkjenning fra Mowi er innhentet. Tilsvarende gjelder for produkter eller systemer som er designet, utviklet eller testet basert på informasjon som er levert, samlet inn eller generert av eller på vegne av Mowi.

18. REVISJON
18.1 Kjøperen har rett til å foreta revisjon av leverandøren og dennes underleverandører med to ukers skriftlig varsel. Denne retten gjelder alle forhold som er relevante for avtalen.

18.2 Leverandøren skal samarbeide med Kjøperen for å gjennomføre en slik revisjon. Kjøper skal ha tilgang til all relevant dokumentasjon som er relevant for Avtalen. Hvis revisjonen avdekker avvik, skal leverandøren korrigere disse.

19. KONFIDENSIALITET

All informasjon som partene utveksler, skal behandles konfidensielt. Partene skal ikke utlevere informasjon i forbindelse med Avtalen uten den andre partens skriftlige godkjennelse. Partene kan bruke eller overføre opplysninger til andre i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle avtalen eller er lovpålagt.

20. LOVVALG OG TVISTER

20.1 Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk rett.

20.2 Partene skal søke å oppnå en minnelig løsning på tvister som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen. Dersom minnelig ordning ikke oppnås, skal tvister avgjøres ved ordinær domstolsbehandling med Hordaland tingrett som verneting. Inntil tvisten er avgjort, skal leverandøren fortsette å oppfylle avtalen.

Vilkår og betingelser i PDF