Personvernerklæring - Norway

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Vi i Mowi ASA (org.nr. 964 118 191) er bevisst på vårt ansvar når vi behandler personopplysninger om deg og tar ditt personvern på alvor

Denne personvernerklæringen gir deg generell informasjon om når, hvor og hvordan vi behandler personopplysninger om aksjonærene våre, besøkende på nettsiden, mottakere av nyhetsbrev og de som henvender seg til oss gjennom kontaktskjemaene på nettsiden eller pr. telefon/e-post.

Ved behandling av personopplysninger – slik angitt over – opptrer Mowi som behandlingsansvarlig. Dette innebærer at det er Mowi som er ansvarlig for at behandlingen skjer på en lovlig og forsvarlig måte som verner om frihetene dine og sikrer at du kan påberope deg rettighetene dine etter kapittel III i personvernforordningen (GDPR).

Med personopplysninger menes informasjon som knytter seg til en eller flere fysiske personer – heretter omtalt som den eller de registrerte – f.eks. navn, e-postadresse, telefonnummer og vurderinger som kan knyttes til identifiserte fysiske personer.

Dersom du har spørsmål eller bekymringer i forbindelse med hvordan vi behandler personopplysninger, hvilke rettigheter du har og hvordan du kan påberope deg dem, kan du kontakte oss for assistanse ved å sende en e-post til privacy@mowi.com eller bruke kontaktinformasjonen som er angitt under.

Personopplysninger vi behandler

Mowi kan behandle følgende personopplysninger om deg:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • IP-adresse
 • Geolokasjon
 • Adresse for aksjonærer
 • Antall aksjer eiet av aksjonærer

Hvordan vi samler inn personopplysninger

Personopplysningene vi behandler kan være frivillig avgitt ved at den registrerte besøker nettsiden vår, abonnerer på nyhetsbrevene våre, kontakter oss gjennom kontaktskjemaene eller pr. telefon/e-post. Vi vil også behandle personopplysninger om aksjonærene våre ved bruk av eksterne tredjeparter, herunder finansielle institusjoner om oppbevarer og forvalter aksjer på vegne av aksjonærene.

I tillegg til dette samler vi inn og behandler personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler (cookies) som er installert på nettsiden vår. Dette gjør vi for å stadig forbedre brukeropplevelsen på nettsiden. Du kan lese mer om dette nedenfor.

Behandlingsgrunnlag og formålet med behandlingen av personopplysninger

Mowi  vil bare samle inn og behandle personopplysningene dine i samsvar med formålene som er angitt i denne personvernerklæringen og vil ikke viderebehandle personopplysningene dine på en måte som er uforenlig med disse formålene.

Mowi vil alltid begrense behandlingen av personopplysningen til det tidsrommet som er nødvendig for å oppfylle formålet som opprinnelig begrunnet innhentingen av personopplysningene og i samsvar med det rettslige behandlingsgrunnlaget som legitimerer behandlingen. Når lagringstiden er utløpt vil Mowi slette personopplysningene dine. Dette innebærer at du kan miste muligheten til å kreve innsyn, retting og dataportabilitet etter utløpet av lagringsperioden, fordi personopplysningene allerede er slettet.

Dersom du har spørsmål om lagringsperioden for personopplysningene dine, ber vi om at du benytter kontaktinformasjonen som er angitt under.

Kontaktskjema på nettsiden

Kontaktskjemaene på nettsiden vår sendes direkte til våre uavhengige tredjepartsleverandører. Du kan bruke kontaktskjemaene anonymt eller fylle ut navn, e-postadresse og telefonnummer. Dersom du velger å oppgi personopplysninger vil vi behandles disse på grunnlag av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Vi ber om at du begrenser informasjonen til det som er nødvendig for at vi skal kunne adressere og behandle henvendelsen din.

Direkte henvendelser

Dersom du henvender deg direkte til oss gjennom kontaktinformasjonen som er angitt på nettsiden vår eller i denne personvernerklæringen vil vi behandle personopplysninger om deg, herunder kontaktinformasjonen din og annen informasjon du måtte dele i henvendelsen. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Vi ber om at du begrenser informasjonen til det som er nødvendig for at vi skal kunne adressere og behandle henvendelsen din.

Nyhetsbrev

Mowi vil bare sende nyhetsbrev til verifiserte abonnenter av nyhetsbrevene våre. Når du registrerer deg for å motta nyhetsbrevene samtykker du til at Mowi behandler personopplysninger om deg, herunder kontaktinformasjonen du har oppgitt og som er nødvendig for at vi skal kunne sende nyhetsbrevene til deg. Denne behandlingen skjer på grunnlag av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Vi gjør oppmerksom på at du når som helst kan trekke tilbake samtykket ditt ved å bruke kontaktinformasjonen som er angitt under eller å benytte lenken i nyhetsbrevet for å avslutte abonnementet ditt. Dersom du trekker tilbake samtykke ditt, vil vi avslutte behandlingen så snart som mulig.

Aksjonærer

Mowi innhenter navn og adresse på aksjonærer som eier mer enn 10 000 aksjer i selskapet, i tillegg til opplysninger om antall aksjer aksjonæren eier, for å sikre en god oppfølging av våre investorer og for å dele relevant informasjon om organisasjonen vår. Denne behandlingen inkluderer at aksjonærene føres inn i en oversikt som Mowi bruker for å opprettholde gode investorrelasjoner. Informasjon om aksjonærer som eier mindre enn 10 000 aksjer vil bare behandles i aggregert form med formål om å kartlegge bankene som oppbevarer og forvalter aksjer under den angitte terskelen på 10 000 aksjer. Denne behandlingen er med andre ord anonymisert.

Behandlingen av personopplysninger tilknyttet våre aksjonærer er de legitime interessene Mowi forfølger i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f), jf. også aksjeloven § 4-10. Behandlingen av personopplysninger vedrørende våre aksjonærer vil aldri overstige 5 år og er videre begrenset til det som er nødvendig for å oppnå formålet som opprinnelig begrunnet innhentingen av personopplysningene.

For å sikre en god oppfølgning av aksjonærene som eier mer enn 10 000 aksjer, har Mowi engasjert NASDAQ OMX Corporate Solutions International Limited (“Nasdaq”) som skal yte analysetjenester til oss. Nasdaq er registrert i Storbritannia og eventuelle overføringer av personopplysninger mellom Mowi og Nasdaq vil derfor kunne innebære overføring av personopplysninger ut av EU/EØS til et tredjeland. Vi gjør oppmerksom på at Mowi har inngått egne avtaler med Nasdaq som sikrer at dersom slike overføringer finner sted, vil overføringen være regulert av EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser og tilhørende databehandleravtaler som sikrer et forsvarlig sikkerhetsnivå og en klar ansvarsfordeling. EU-kommisjonen har også avgitt en særskilt beslutning om at beskyttelsesnivået i Storbritannia er tilstrekkelig og på linje med nivået i EU. Dette innebærer at personopplysninger som overføres til Storbritannia nyter et tilsvarende vern som i EU/EØS.

Deling av personopplysninger og bruk av databehandlere

Mowi har innført sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, deling, modifisering og/eller ødeleggelse.

Mowi vil ikke dele personopplysningene dine med tredjeparter, med mindre tredjeparten er engasjert som en databehandler for å utføre angitte oppgaver for Mowi, er underlagt en databehandleravtale og tilstrekkelige garantier er avgitt for de tekniske og organisatoriske tiltakene som er innført. Dersom du ønsker å motta en liste over disse tredjepartene ber vi om at du henvender deg til oss ved bruk av kontaktinformasjonen som er angitt under.

Dine rettigheter

Når Mowi behandler personopplysningene dine har du følgende rettigheter etter personvernforordningen (GDPR):

 1. Du har rett til å få bekreftet om personopplysningene dine blir behandlet av Mowi og – hvis det er tilfellet – få innsyn i personopplysningene Mowi behandler om deg og informasjon om formålet med behandlingen.
 2. Du har rett til å bekrefte personopplysningene som behandles om deg, korrigere unøyaktigheter og supplere ufullstendige personopplysninger.
 3. Du har rett til å få behandlingen av personopplysningene dine begrenset på visse vilkår.
 4. Du har rett til å protestere på behandling av personopplysningene dine og å trekke tilbake eventuelle samtykker du har avgitt. Vær oppmerksom på at å trekke tilbake samtykket ditt ikke påvirker behandling av personopplysninger som har skjedd i fortiden.
 5. Du har rett til å kreve personopplysninger om deg slettet. Ved krav om sletting vil Mowi være forpliktet til å slette personopplysninger om deg med mindre Mowi har annet rettslig grunnlag for eller er rettslig forpliktet til å fortsette behandlingen.
 6. Du har rett til å klage til Datatilsynet. Informasjon om dette finner du her.

Dersom du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, har spørsmål om hvordan du kan påberope deg rettighetene eller innholdet i dem, ber vi om at du tar kontakt via kontaktinformasjonen som er angitt under.

Hvor vi behandler personopplysninger og overføring til tredjeland utenfor EU/EØS

Mowi behandler personopplysningene fra våre kontorer og fra alle andre lokasjoner hvor partene som er involvert i behandlingen er lokalisert. Avhengig av din lokasjon, kan det være at personopplysningene dine vil bli overført til et annet land enn der du er. Dersom du har spørsmål om slike overføringer skjer, kan du kontakt Mowi for mer informasjon.

Mowi vil begrense overføring av personopplysninger til tredjeland utenfor EU/EØS til det som er nødvendig for å tilby en brukervennlig og tilfredsstillende nettside, sende nyhetsbrev til våre abonnenter i tillegg til å motta og behandle henvendelser som sendes til oss.

Sikkerhet

Mowi har innført tilfredsstillende tekniske og organisatoriske tiltak for å verne om og beskytte personopplysningene dine. Vi behandler personopplysningene dine på servere med begrenset tilgang lokalisert i trygge lokaler og monitorerer sikkerhetsnivået og -tiltakene kontinuerlig.

 

Rettslige skritt

Mowi kan benytte personopplysningene dine for rettslige formål i rettslige tvister eller dersom det ser ut til å inntreffe en rettslig tvist som springer ut av uberettiget bruk av nettsiden vår eller andre tilknyttede tjenester vi yter.

Systemlogger og vedlikehold

For operasjonelle- og vedlikeholdsformål kan denne nettsiden og tredjepartsleverandører innhente filer som inneholder informasjon om interaksjonene dine med denne nettsiden og bruke annen informasjon, slik som f.eks. IP-adresse, for disse formålene.

Endringer av denne personvernerklæringen

Mowi forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Endringer vil bli oppdatert og publisert på denne nettsiden, og Mowi kan – så langt det er teknisk og juridisk mulig – sende deg en melding ved å bruke kontaktinformasjon som er tilgjengelig for oss. Vi anbefaler at du sjekker denne siden regelmessig og bekrefter datoen for siste endring nederst, for å sikre at du er kjent med de nyeste og gjeldende vilkårene og betingelsene som er angitt i denne personvernerklæringen. Dersom endringene påvirker behandlingsaktiviteter utført på grunnlag av samtykke, vil Mowi innhente nye samtykker for å sikre rettslig grunnlag for videre behandling.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som brukes til å lagre små mengder informasjon på enheten din når nettstedet lastes inn i nettleseren din. Mowi bruker både første- og tredjeparts informasjonskapsler på nettsiden vår til flere formål.

Førsteparts informasjonskapsler er stort sett nødvendige for at nettstedet skal fungere ordentlig og for å forbedre sikkerheten. Disse informasjonskapslene samler ikke inn personopplysninger.

Tredjeparts informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan nettstedet fungerer, hvordan du samhandler med nettstedet vårt, samt å holde tjenestene våre sikre, tilby annonser som er relevante for deg og bidra til å fremskynde fremtidige interaksjoner med nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene lagres kun i nettleseren din med ditt samtykke og du har muligheten til å velge bort disse informasjonskapslene. Vi informerer likevel om at det å velge bort noen av disse informasjonskapslene kan påvirke nettleseropplevelsen din.

Skulle du bestemme deg for å endre preferansene dine, kan du klikke på fanen «Manage consent” nederst til høyre i nettleservinduet ditt. Dette vil vise samtykkeerklæringen slik at du kan endre preferansene dine eller trekke tilbake samtykket ditt helt. Siden forskjellige nettlesere tilbyr forskjellige metoder for å blokkere og slette informasjonskapsler, kan vi hjelpe deg med dette. Dersom du ønsker vår hjelp med dette ber vi om at du bruker kontaktinformasjonen nedenfor for å henvende deg til oss.

Nødvendige informasjonskapsler

Nødvendige informasjonskapsler er helt avgjørende for at nettstedet skal fungere skikkelig. Disse informasjonskapslene sikrer grunnleggende funksjoner og sikkerhetsfunksjoner på nettstedet anonymt og uten behandling av personopplysninger.

Funksjonelle informasjonskapsler

Funksjonelle informasjonskapsler hjelper til med å utføre visse funksjoner på nettstedet som å huske brukerens valg og preferanser. Dette gjør at nettstedet kan tilby en personlig brukeropplevelse.

Informasjonskapsel Varighet Beskrivelse
cookielawinfo-checkbox-advertisement 1 år Denne informasjonskapselen er installert gjennom GDPR Cookie Consent-plugin. Informasjonskapselen brukes til å lagre brukerens samtykke for informasjonskapslene i kategorien «Annonse».
cookielawinfo-checkbox-functional 1 år Denne informasjonskapselen er installert gjennom GDPR Cookie Consent-plugin for å registrere brukerens samtykke for informasjonskapslene i kategorien «Funksjonell».
cookielawinfo-checkbox-necessary 1 år Denne informasjonskapselen er installert gjennom GDPR Cookie Consent-plugin og brukes til å lagre brukerens samtykke for informasjonskapslene i kategorien «Nødvendig».
cookielawinfo-checkbox-others 1 år Denne informasjonskapselen er installert gjennom GDPR Cookie Consent-plugin. Informasjonskapselen brukes til å lagre brukerens samtykke for informasjonskapslene i kategorien «Annet».
CookieLawInfoConsent 1 år Informasjonskapselen settes av GDPR Cookie Consent-plugin og brukes til å lagre samtykke-ID etter at brukeren har samtykket til bruken av informasjonskapsler. Den lagrer ingen personopplysninger.
viewed_cookie_policy 1 år Informasjonskapselen settes av GDPR Cookie Consent-plugin og brukes til å lagre samtykke-ID etter at brukeren har samtykket til bruken av informasjonskapsler. Den lagrer ingen personopplysninger.

Annonsering

Annonseinformasjonskapsler brukes for å gi besøkende relevante annonser og markedsføringskampanjer. Disse informasjonskapslene sporer besøkende på tvers av nettsteder og samler inn informasjon for å tilby tilpassede annonser.

Informasjonskapsel Varighet Beskrivelse
_fbp 1 år Brukes av Facebook til å levere en rekke reklameprodukter som sanntidstilbud fra tredjeparter.
tr Nettleser-økten Brukes av Facebook til å levere en rekke reklameprodukter som sanntidstilbud fra tredjepartsannonsører.

 

Mowi bruker Vimeo for å publisere videoer på nettsiden vår. Vimeo har sine egne informasjonskapsler og samler brukerdata. Les mer på www.vimeo.com.

Mowi bruker også ikoner fra www.fontawesome.com. Font Awesome har sine egne informasjonskapsler og samler brukerdata. Les mer på nettsiden deres.

Kontaktinformasjon

Mowi ASA

Telefon: +47 21 56 23 00

E-post: privacy@mowi.com

Adresse: Mowi ASA, Sandviksbodene 77A, 5035 Bergen, Norge

 

Siste endring: 30. mai 2022

 

Besøk vår globale hjemmeside:

×