Kodeks postępowania dla dostawców - MOWI - Poland

Kodeks postępowania dla dostawców

1 Przestrzegaj wszystkich praw i przepisów mających zastosowanie do działalności gospodarczej

1.1. Dostawcy Mowi przestrzegają obowiązujących praw i przepisów regulujących ich działalność gospodarczą na całym świecie.

1.2 Dostawcy Mowi są zobowiązani do prowadzenia działalności gospodarczej na całym świecie z zachowaniem wysokich standardów etycznych. Pracownicy nie angażują się w nieuczciwe lub korupcyjne działania biznesowe.

2 Bądź szczery, uczciwy i godny zaufania

2.1 Dostawcy Mowi muszą zawsze działać w sposób nie zagrażający reputacji firmy Mowi, która jest wiarygodnym, uczciwym i godnym zaufania partnerem biznesowym.

2.2 Dostawcy Mowi zapewniają opinii publicznej, akcjonariuszom i partnerom biznesowym dostęp do kompletnych, aktualnych i dokładnych informacji oraz danych biznesowych.

2.3 Dostawcy Mowi zapewniają kompletne, uczciwe, terminowe, dokładne i zrozumiałe raporty dotyczące swoich wyników finansowych i sytuacji finansowej.

2.4 Dostawcy Mowi nie mogą dokonywać ani otrzymywać nienależytych płatności, które przeprowadzane są w celu uzyskania korzyści w jakimkolwiek kraju na świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Dopuszczalne mogą być prezenty lub przysługi o symbolicznej wartości, darowane lub wykonywane w sposób jawny.

2.5 Relacje dostawców Mowi z ich dostawcami są zgodne z prawem, wydajne i uczciwe.

2.6 Dostawcy Mowi przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących uczciwej konkurencji.

2.7 Dostawcy Mowi prowadzą interesy tylko z renomowanymi klientami i dostawcami zaangażowanymi w legalną działalność gospodarczą na podstawie środków pochodzących z legalnych źródeł.

2.8 Dostawcy Mowi przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących sankcji.

3 Unikaj konfliktów między pracą a interesami osobistymi

3.1 Należy unikać konfliktów lub sytuacji stwarzających pozory konfliktów między obowiązkami zawodowymi a działaniami pozazawodowymi, lub miedzy osobistymi interesami a biznesem.
3.2 Kupowanie lub sprzedawanie papierów wartościowych na podstawie istotnych, niepublicznych („wewnętrznych”) informacji jest nielegalne. Przekazywanie informacji wewnętrznych (lub „udzielanie wskazówek”) innym także stanowi działanie niezgodne z prawem.

4 Dbaj o bezpieczeństwo i zdrowie

4.1 Dla dostawców Mowi bezpieczeństwo, higiena pracy i zdrowie pracowników są najważniejszymi priorytetami we wszystkich aspektach działalności. Są to także kwestie kluczowe dla pracowników Mowi, ich rodzin, społeczności i klientów. Dostawcy Mowi wymagają, aby w zakresie bezpieczeństwa nie dochodziło do żadnych kompromisów, służących osiąganiu innych priorytetów biznesowych.

5 Stosuj uczciwe zasady zatrudnienia

5.1 Dostawcy Mowi są zobowiązani do poszanowania prywatności osób fizycznych i przetwarzają dane osobowe w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.

5.2 Wszystkie działania dostawców Mowi są prowadzone w sposób wykluczający dyskryminację ze względu na przynależność rasową, etniczną, narodową lub jakiekolwiek inne pochodzenie, a także niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną, język, religię lub wszelkie inne cechy charakterystyczne, powodujące, że dana osoba nie jest traktowana indywidualnie.

5.3 Dostawcy Mowi uznają prawo wszystkich pracowników i pracownic do swobodnego zakładania grup i dołączania do nich w celu promowania i obrony ich interesów zawodowych, w tym prawa do prowadzenia negocjacji zbiorowych.

5.4 Dostawcy Mowi zobowiązują się do działania na rzecz zniesienia pracy dzieci oraz wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej. Dostawcy Mowi zgadzają się, że minimalny wiek zatrudnienia nie może być niższy niż wiek ustania obowiązku szkolnego określony w prawie krajowym, a w żadnym wypadku nie może być niższy niż 15 lat.

6 Wspieraj otwartą i pozytywną kulturę pracy

6.1 Dostawcy Mowi chcą tworzyć społeczność opartą na otwartej, pozytywnej i wspierającej kulturze pracy. 

7 Działaj pozytywnie w swojej społeczności

7.1 Dostawcy Mowi przestrzegają Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w swoich działaniach i wspierają jej założenia. Dostawcy Mowi wymagają podobnego zaangażowania od swoich dostawców i wszystkich uczestników ich łańcuchów dostaw.

7.2 Dostawcy Mowi dążą do posiadania pozytywnych relacji z lokalnymi społecznościami, w których działają, i przyczyniania się do lokalnego rozwoju.

8 Promuj odpowiedzialność za środowisko naturalne

8.1 Dostawcy Mowi minimalizują potencjalny negatywny wpływ swoich działań na środowisko naturalne i nieustannie dążą do wprowadzania ulepszeń w zakresie ochrony środowiska.

8.2 Dostawcy Mowi promują energooszczędne i przyjazne dla środowiska technologie, które redukują odpady, emisje i minimalizują wpływ ich działalności na różnorodność biologiczną, zmiany klimatu i niedobór wody.

9 Zabezpieczaj dobrostan zwierząt

9.1 Dostawcy Mowi stosują dobre praktyki w zakresie dobrostanu zwierząt, przeprowadzając i dokumentując odpowiednie oceny ryzyka i pomiary w celu zminimalizowania potencjalnego wpływu towarów i usług na dobrostan zwierząt.

Kodeks postępowania dla dostawców

Ogólne warunki zakupu towarów i usług

Odwiedź nasze strony krajowe

×