KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MOWI POLAND S.A w Duninowie - MOWI - Poland

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MOWI POLAND S.A w Duninowie

Zgodnie z art. 13. ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/79
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOWI POLAND S.A z siedzibą w Duninowie, Duninowo 39, 76-270 Ustka, NIP 851-18-09-184 zwanych dalej Administratorem.

2. Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane są przez- MOWI POLAND S.A wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko pracy. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy jest art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

3. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie.

4. Celem przetwarzania danych osobowych związanych z rozpatrzeniem Pani/Pana kandydatury przez potencjalnego pracodawcę, w zakresie udostępnionym Administratorowi Danych – w niniejszym kwestionariuszu, określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 .05 1996 r, w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tj Dz.U z 2017 r. poz. 894)

5. Dane kandydata nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MOWI POLAND S.A w Duninowie w tym profilowaniu.

6. Kandydat do pracy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania, sprostowania i żądania usunięcia.

7. Dane osobowe kandydata do pracy niezatrudnionego w procesie rekrutacji zostaną zniszczone po zakończeniu tego procesu. Firma MOWI POLAND S.A nie wykorzystuje danych osobowych , CV , kandydata w kolejnych procesach rekrutacji.

8. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Podanie danych osobowych w niniejszym kwestionariuszu ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora danych Pani/Pana kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w MOWI POLAND S.A w Duninowie.

Odwiedź nasze strony krajowe

×