You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Karriere Arbeidsplassen vår Trygge og meningsfulle jobber

Trygge og meningsfulle jobber

Menneskene i Mowi er avgjørende for vår suksess. Å ha de rette folkene om bord, med de rette ferdighetene, det rette tankesettet og den rette kompetansen, er en viktig forutsetning for kontinuerlig vekst og utvikling.

Vår suksess avhenger av medarbeiderne våre.

Målet vårt er å tiltrekke oss og beholde talenter fra nåværende og fremtidige generasjoner, drevet av vårt engasjement for å tilby sunn, velsmakende og bærekraftig mat til en voksende befolkning. Alle ansatte i Mowi har en innvirkning på den blå revolusjonen, ettersom vi har som mål å tilby trygge, meningsfulle og attraktive karrieremuligheter.

Vi har et inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter hver enkelts bidrag og oppmuntrer til samarbeid på tvers av funksjoner og lokasjoner.

Vi jobber kontinuerlig med å bygge opp en engasjert og mangfoldig arbeidsstyrke som er dedikert til langsiktig suksess i selskapet.

Vår innsats

Menneskerettigheter

Vi mener at bedrifter bare kan blomstre i samfunn der menneskerettighetene beskyttes og respekteres. Vi har som mål å bidra til en positiv innvirkning på menneskerettighetene i selskapet, i leverandørkjeden, hos våre interessenter og i verden. Dette skjer i nært samarbeid med vår visjon Leading the Blue Revolution, vår bærekraftsplan, våre etiske retningslinjer og forretningsstrategien.

Mowis engasjement for menneskerettigheter er basert på internasjonalt anerkjente menneskerettighetsprinsipper, som Verdenserklæringen om menneskerettigheter, FNs Global Compact, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens kjernekonvensjoner.

Rettferdig ansettelse

Vi er opptatt av rettferdige arbeidsforhold og ansettelsespraksis. Vår forpliktelse kommer til uttrykk i våre etiske retningslinjer, i våre globale policyer for menneskerettigheter, mangfold og inkludering, i ONE Mowis driftsprosedyrer og i våre verdier og lederskapsprinsipper som veileder oss i vårt daglige arbeid.

Rimelig kompensasjon

Vi fortsetter å prioritere rettferdig og transparent kompensasjon. Vårt mål er å tilby konkurransedyktig kompensasjon som er tilpasset det lokale markedet og bransjen. Ingen ansatte får lavere lønn enn den offisielle nasjonale levelønnen som er angitt for det aktuelle stedet. Vi bruker et globalt jobbarkitektursystem for å sikre transparente prosesser med objektive kriterier for fastsettelse av kompensasjon og ytelser. Vi kartlegger også lønn mellom kjønnene med jevne mellomrom. Samlet sett viser vår analyse ingen signifikante lønnsforskjeller mellom kjønnene.

Foreningsfrihet

Mowi respekterer, anerkjenner og støtter våre ansattes organisasjonsfrihet og rett til å delta i kollektive forhandlinger. Ansatte kan ikke utsettes for represalier på grunn av fagforeningsmedlemskap eller -engasjement. Mowi er opptatt av konstruktiv dialog og samarbeid med fagforeninger og tillitsvalgte.

Ansattes helse og sikkerhet

Vårt mål er null skader på arbeidsplassen. Helse og sikkerhet er grunnleggende i alt vi gjør, og vi vil aldri gå på akkord med sikkerheten til fordel for noen annen forretningsprioritet. Vårt langsiktige mål er å utvikle en sterk sikkerhetskultur. Dette gjøres ved hjelp av systematiske og strukturerte sikkerhetsprogrammer og ved å utvikle en høy bevissthet og sikkerhetstankegang.

Vårt sikkerhetsprogram BrainSafe

Vårt globale sikkerhetsprogram BrainSafe er en atferdsbasert sikkerhetsprosess som er utviklet for å gi ansatte, innleide medarbeidere og entreprenører mulighet til å ta kontroll over egen sikkerhet og øke bevisstheten rundt sikkerhet. Målet vårt er at sikkerhet skal ha høyeste prioritet for alle våre ansatte, slik at vi alle kan gå trygt hjem etter endt arbeidsdag.

Mowi har en systematisk tilnærming til fare- og risikostyring, inkludert fareidentifisering, analyse av potensiell risiko og strategier for risikoreduksjon i henhold til kontrollhierarkiet, som starter med eliminering, substitusjon, tekniske kontroller, administrative kontroller og personlig verneutstyr.

Der det er mulig, iverksetter vi forebyggende tiltak for å motvirke disse risikoene, i tråd med våre sikkerhetsprinsipper og lokale lover og forskrifter om forebyggende arbeid på helse- og sikkerhetsområdet.

I tillegg er alle forretningsenheter i Mowi pålagt å ha, og har etablert, sikkerhetskomiteer. Komiteene har deltakelse fra både ledelse og ansatte, samt fra fagforeninger der disse er representert. Alle forretningsenheter har dedikerte verneombud som har sikkerhetsansvar for alle lokasjoner og anlegg i forretningsenhetens virksomhet.