You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Retningslinjer for personvern

Retningslinjer for personvern

Retningslinjer for personvern

 

I Mowi ASA (reg. 964 118 191) er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt.

Denne personvernerklæringen gir generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om våre aksjonærer, besøkende på nettstedet vårt, mottakere av vårt nyhetsbrev og henvendelser via våre elektroniske skjemaer eller ved bruk av kontaktinformasjon som er tilgjengelig på nettstedet vårt. Du finner informasjon om hvilke personopplysninger vi kan behandle og formålet med behandlingen i denne personvernerklæringen.

Ved behandling av personopplysningene dine opptrer Mowi som behandlingsansvarlig, noe som betyr at vi er ansvarlige for å behandle personopplysningene dine på en forsvarlig måte og sikre at du kan påberope deg dine rettigheter i henhold til kapittel III i personvernforordningen – GDPR – forordning (EU) 2016/679.

Med personopplysninger menes enhver opplysning om en fysisk person – heretter kalt den registrerte – f.eks. navn, e-postadresse, telefonnummer eller evalueringer som kan knyttes til en fysisk person.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om hvordan vi behandler personopplysningene dine, hvilke rettigheter du har i denne forbindelse eller hvordan du kan påberope deg disse rettighetene, kan du kontakte oss på privacy@mowi.com eller ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.


Personopplysninger vi kan behandle

Mowi kan behandle følgende personopplysninger om deg:

 • Navn
 • Adresse til aksjonærene
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • IP-adresse
 • Geolokalisering
 • Antall aksjer eid av aksjonærene


Hvordan personopplysninger samles inn

Personopplysninger kan frivillig oppgis av den registrerte ved besøk på nettstedet vårt eller ved registrering for å motta nyhetsbrev, ved å kontakte Mowi ASA via våre elektroniske skjemaer eller ved å bruke kontaktinformasjonen på nettstedet vårt. Mowi kan også samle inn informasjon om våre aksjonærer ved hjelp av eksterne tredjeparter, f.eks. depotbanker.

I tillegg samler vi inn personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler på nettstedet vårt. Vi gjør dette for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler nedenfor.

Rettslig grunnlag og formålet med vår behandling av personopplysninger

Personopplysningene dine vil kun bli samlet inn og behandlet for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, og Mowi vil ikke behandle personopplysningene dine på en måte som er uforenlig med disse formålene.

Mowi vil også begrense behandlingen av personopplysninger til den tidsrammen som er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen av personopplysningene dine i utgangspunktet og i henhold til det rettslige grunnlaget for hver behandling. Når oppbevaringsperioden er utløpt, skal personopplysningene slettes. Derfor er det ikke sikkert at retten til innsyn, retten til retting og retten til dataportabilitet kan håndheves etter utløpet av lagringsperioden.

Hvis du har spørsmål om lagring av personopplysningene dine, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

Online-skjemaer

Våre elektroniske skjemaer sendes direkte til Mowis uavhengige tredjepartsleverandør. Disse elektroniske skjemaene kan sendes inn anonymt eller sammen med navn, e-postadresse og telefonnummer. Hvis du velger å oppgi personopplysninger, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av ditt frivillige samtykke i henhold til GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Vi ber om at du begrenser informasjonen du gir oss til det som er nødvendig for at vi skal kunne svare på henvendelsen din og iverksette nødvendige tiltak. Mowi vil slutte å behandle personopplysninger knyttet til henvendelser via våre elektroniske skjemaer etter at Mowi har evaluert henvendelsen og om nødvendig iverksatt egnede tiltak, forutsatt at overholdelse av juridiske forpliktelser ikke krever noe annet.

Direkte henvendelser

Henvendelser til den oppgitte kontaktinformasjonen på nettstedet vårt eller i denne personvernerklæringen vil føre til at Mowi behandler kontaktinformasjonen din og eventuelle andre opplysninger du har oppgitt. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er ditt frivillige samtykke i henhold til GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Vi ber om at du begrenser informasjonen du gir oss til det som er nødvendig for at vi skal kunne svare på henvendelsen din og iverksette nødvendige tiltak. Mowi vil slutte å behandle personopplysninger knyttet til henvendelser sendt direkte til oss, etter at Mowi har evaluert henvendelsen og om nødvendig iverksatt egnede tiltak, forutsatt at overholdelse av juridiske forpliktelser ikke krever noe annet.

Aksjonærer

Mowi kan innhente navn og adresse på aksjonærer som eier mer enn 10 000 aksjer, samt antall aksjer de eier, for å sikre en god oppfølging av våre investorer og for å dele relevant informasjon om selskapet. Behandlingen omfatter blant annet en oversikt over aksjonærene som Mowi bruker for å opprettholde gode investorrelasjoner. Informasjon om aksjonærer som eier mindre enn 10 000 aksjer, vil kun bli inkludert i en aggregert sak med det formål å kartlegge depotbanker som eier aksjer for aksjonærer under den fastsatte terskelen. Informasjonen vil derfor bli anonymisert. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger om våre aksjonærer er Mowis berettigede interesser i henhold til GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f), se også aksjeloven § 4-10. Behandling av personopplysninger knyttet til Mowis aksjonærer vil ikke overstige 5 år og ellers være begrenset til det som er nødvendig for å oppfylle det opprinnelige formålet som personopplysningene ble samlet inn for.

For å kunne følge opp Mowis aksjonærer, som eier mer enn 10 000 aksjer, har Mowi engasjert NASDAQ OMX Corporate Solutions International Limited («Nasdaq») til å utføre analyser av aksjeregisteret. Som følge av at Nasdaq er registrert i Storbritannia, vil dette omfatte overføring av personopplysninger til et tredjeland utenfor EU/EØS. Slike overføringer reguleres imidlertid av standard kontraktsklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen, og relevante støttedokumenter som sikrer et tilstrekkelig sikkerhetsnivå og en klar ansvarsfordeling. EU-kommisjonen har også vedtatt en beslutning om adekvat beskyttelsesnivå for Storbritannia, noe som betyr at personopplysninger som overføres til Storbritannia, nyter godt av et beskyttelsesnivå som i hovedsak tilsvarer det som er garantert i EU-lovgivningen.

Utlevering av personopplysninger og databehandlere

Mowi treffer hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang til dine personopplysninger samt for å unngå uberettiget utlevering, endring og/eller uautorisert ødeleggelse av slike opplysninger.

Mowi vil ikke utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre tredjeparten er engasjert som databehandler for å gjennomføre en gitt prosess på vegne av Mowi i henhold til en databehandleravtale, og det er gitt tilstrekkelige garantier for at egnede tekniske og organisatoriske tiltak er iverksatt. Hvis du ønsker å motta en liste over disse partene, kan du gi oss beskjed ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Den registrertes rettigheter

Dersom Mowi behandler personopplysninger om deg, har du følgende rettigheter i henhold til personvernforordningen (GDPR):

 1. Du har rett til å få bekreftet om Mowi behandler personopplysningene dine og til å få tilgang til eventuelle personopplysninger Mowi behandler om deg, samt formålet med behandlingen.
 2. Du har rett til å kontrollere og eventuelt korrigere eventuelle uriktige personopplysninger om deg og til å få ufullstendige personopplysninger utfylt.
 3. Du har rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.
 4. Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger og til å trekke tilbake tidligere avgitte samtykker. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av et samtykke ikke påvirker lovligheten av behandlingen som ble utført før tilbaketrekkingen.
 5. Du har rett til å få slettet personopplysninger om deg. Ved forespørsel om sletting vil Mowi være forpliktet til å slette personopplysninger om deg, med mindre Mowi på annen måte har rettslig grunnlag for å behandle opplysningene videre.
 6. Du har rett til å sende inn en klage og fremme et krav til den kompetente personvernmyndigheten. Informasjon om når og hvordan du klager finner du her.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene eller har spørsmål om hvordan du kan påberope deg slike rettigheter eller innholdet i dem, kan du gi oss beskjed ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Behandlingssted og overføring til tredjeland utenfor EU/EØS

Mowi behandler personopplysninger på våre driftskontorer og på andre steder der partene som er involvert i behandlingen, befinner seg. Avhengig av hvor du befinner deg, kan dataoverføringer innebære at personopplysningene dine overføres til et annet land enn ditt eget. Hvis slike overføringer finner sted, kan du finne ut mer ved å kontakte Mowi ved hjelp av informasjonen nedenfor.

Mowi vil begrense overføringen av personopplysninger til tredjeland utenfor EU/EØS til det som er nødvendig for å kunne tilby et brukervennlig og tilfredsstillende nettsted, sende nyhetsbrev til våre abonnenter samt motta og svare på henvendelser som sendes til oss gjennom de aktuelle kanalene, dvs. nettskjemaet på nettstedet vårt og e-post til kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.

Sikkerhet

Mowi har iverksatt egnede organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte personopplysningene dine. Vi lagrer personopplysninger på servere med begrenset tilgang i sikrede lokaler, og sikkerhetstiltakene våre overvåkes og evalueres løpende.

Rettslige skritt

Personopplysningene dine kan bli brukt til juridiske formål av Mowi i retten eller i stadier som fører til mulige rettslige skritt som følge av urettmessig bruk av dette nettstedet eller de relaterte tjenestene.

Systemlogger og vedlikehold

For drifts- og vedlikeholdsformål kan dette nettstedet og eventuelle tredjepartstjenester samle inn filer som registrerer interaksjoner med dette nettstedet (systemlogger) og bruke andre personopplysninger (f.eks. IP-adresse) til dette formålet.

Endringer i denne personvernerklæringen

Mowi forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Endringer vil bli oppdatert og publisert på dette nettstedet, og Mowi kan – så langt det er teknisk og juridisk mulig – sende deg et varsel ved hjelp av kontaktinformasjon som er tilgjengelig for oss. Vi anbefaler at du sjekker denne siden regelmessig og kontrollerer datoen for siste endring nederst, for å sikre at du er kjent med de nyeste og gjeldende vilkårene og betingelsene i denne personvernerklæringen.

Forutsatt at endringene påvirker behandlingsaktiviteter som utføres på grunnlag av samtykke, vil Mowi innhente et nytt samtykke for å sikre rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

 

Matomo Analytics

Matomo Analytics er en webanalyseplattform med åpen kildekode som brukes av Mowi til å måle, samle inn, analysere og rapportere data om besøkende for å forstå og optimalisere nettstedet.

 1. Formålet med behandlingen

Matomo brukes til å analysere atferden til de besøkende på nettstedet for å identifisere potensielle fallgruver: sider som ikke blir funnet, problemer med indeksering i søkemotorer, hvilket innhold som er mest populært. Når dataene er behandlet (antall besøkende som kommer til sider som ikke ble funnet, som bare ser én side…), genererer Matomo rapporter som nettstedseiere kan bruke til å iverksette tiltak, for eksempel endre sidelayouten, publisere nytt innhold… osv.

Matomo behandler følgende personopplysninger:

 • Informasjonskapsler
 • IP-adresse
 • Bruker-ID
 • Brukerens plassering

Og også..:

 • Dato og klokkeslett
 • Tittel på siden som vises
 • URL-adressen til siden som vises
 • URL-adressen til siden som ble vist før den aktuelle siden.
 • Skjermoppløsning
 • Tid i lokal tidssone
 • Filer som ble klikket på og lastet ned
 • Klikk på lenker til et eksternt domene
 • Tid for generering av sider
 • Land, region, by
 • Hovedspråk i nettleseren
 • Brukeragent for nettleseren

 

Behandling av personopplysninger hos Matomo er basert på uttrykkelig samtykke. Vi er svært opptatt av personvernet ditt. Derfor behandler vi ingen personopplysninger med Matomo med mindre du gir oss et klart og tydelig samtykke.

 1. Mottaker av personopplysningene

Personopplysningene som mottas via Matomo sendes til vår tjenesteleverandør: InnoCraft, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, New Zealand (lenke til
Personvernerklæring for Matomo-skyen

.)

Matomo-data lagres i Tyskland.

 1. Oppbevaringsperiode eller kriterier som brukes for å fastsette oppbevaringsperioden

Datalagring for data lagret i Matomo:

 • alle besøk og handlinger rådata slettes etter 24 måneder og 14 dager.
 • aggregerte rapporter slettes aldri.

 

 1. Eksistensen av hver av den registrertes rettigheter

Ettersom Matomo behandler personopplysninger etter uttrykkelig samtykke, kan du utøve følgende rettigheter:

 • Rett til innsyn: Du kan når som helst be oss om innsyn i personopplysningene dine.
 • Rett til sletting: Du kan når som helst be oss om å slette alle personopplysningene vi behandler om deg.
 • Rett til portabilitet: Du kan når som helst be oss om en kopi av alle personopplysningene vi behandler om deg i Matomo.
 • Rett til å trekke tilbake samtykket: Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å klikke på knappen «Administrere samtykke».

 

 1. Retten til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet.

Hvis du mener at måten vi behandler personopplysningene dine på med Matomo analytics er i strid med loven, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

 1. Om utlevering av personopplysninger er en del av et lov- eller avtalefestet krav, eller en forpliktelse og mulige konsekvenser av å unnlate å utlevere personopplysningene.

Hvis du ønsker at vi ikke skal behandle personopplysninger med Matomo, kan du når som helst reservere deg mot dette. Det vil ikke få noen som helst konsekvenser for bruken av nettstedet vårt.

 

Erklæring om informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som brukes til å lagre små biter av informasjon. De lagres på enheten din når nettstedet lastes inn i nettleseren din. Mowi bruker både førsteparts- og tredjeparts informasjonskapsler på nettstedet vårt til flere formål.

Førsteparts informasjonskapsler er for det meste nødvendige for at nettstedet skal fungere korrekt og for å forbedre sikkerheten. Disse informasjonskapslene samler ikke inn personlig identifiserbare data.

Formålet med tredjeparts informasjonskapsler er å hjelpe oss med å forstå hvordan nettstedet fungerer, hvordan du samhandler med nettstedet vårt, holde tjenestene våre sikre, levere annonser som er relevante for deg, og alt i alt bidra til å gjøre fremtidige interaksjoner med nettstedet vårt raskere. Disse informasjonskapslene lagres i nettleseren din kun med ditt samtykke, og du har mulighet til å velge bort disse informasjonskapslene. Hvis du velger bort noen av disse informasjonskapslene, kan det imidlertid påvirke nettleseropplevelsen din.

Hvis du bestemmer deg for å endre innstillingene dine senere i løpet av nettleserøkten, kan du klikke på fanen «Cookie Settings-Manage consent» på skjermen. Da vises samtykkeerklæringen på nytt, slik at du kan endre innstillingene dine eller trekke samtykket ditt helt tilbake. Ettersom ulike nettlesere tilbyr ulike metoder for å blokkere og slette informasjonskapsler, kan vi hjelpe deg med dette. Hvis du ønsker slik assistanse, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Nødvendige informasjonskapsler

Nødvendige informasjonskapsler er helt avgjørende for at nettstedet skal fungere som det skal. Disse informasjonskapslene sikrer grunnleggende funksjoner og sikkerhetsfunksjoner på nettstedet, anonymt.

Funksjonell

Funksjonelle informasjonskapsler bidrar til å utføre visse funksjoner på nettstedet, for eksempel å huske brukerens valg og preferanser. Dette gjør det mulig for nettstedet å gi en personlig brukeropplevelse.

 

Informasjonskapsel Varighet Beskrivelse
cookielawinfo-avkryssingsboks-annonse 1 år Denne informasjonskapselen settes av GDPR Cookie Consent-plugin. Informasjonskapselen brukes til å lagre brukerens samtykke til informasjonskapsler i kategorien «Reklame».
cookielawinfo-avmerkingsboks-funksjonell 1 år Informasjonskapselen settes av GDPR Cookie Consent for å registrere brukerens samtykke til informasjonskapsler i kategorien «Funksjonell».
cookielawinfo-avmerkingsboks-nødvendig 1 år Denne informasjonskapselen settes av GDPR Cookie Consent-plugin. Informasjonskapselen brukes til å lagre brukerens samtykke til informasjonskapsler i kategorien «Nødvendig».
cookielawinfo-avmerkingsboks-andre 1 år Denne informasjonskapselen settes av GDPR Cookie Consent-plugin. Informasjonskapselen brukes til å lagre brukerens samtykke til informasjonskapsler i kategorien «Annet».
CookieLawInfoSamtykke 1 år Informasjonskapselen settes av GDPR Cookie Consent-plugin-modulen og brukes til å lagre samtykke-ID etter at brukeren har samtykket til bruk av informasjonskapsler. Den lagrer ingen personopplysninger.
policy for viste_cookies 1 år Informasjonskapselen settes av GDPR Cookie Consent-plugin-modulen og brukes til å lagre om brukeren har samtykket til bruk av informasjonskapsler eller ikke. Den lagrer ingen personopplysninger.

 

Annonse

Informasjonskapsler for annonser brukes til å gi besøkende relevante annonser og markedsføringskampanjer. Disse informasjonskapslene sporer besøkende på tvers av nettsteder og samler inn informasjon for å kunne tilby tilpassede annonser.

Informasjonskapsel Varighet Beskrivelse
_fbp 1 år Brukes av Facebook til å levere en rekke annonseprodukter, for eksempel sanntidsbudgivning fra tredjeparter.
tr økt Brukes av Facebook til å levere en rekke annonseprodukter, for eksempel sanntidsbudgivning fra tredjepartsannonsører.

 

Mowi bruker Vimeo for videoer som publiseres på nettstedet vårt. Vimeo har egne informasjonskapsler og samler inn brukerdata. Les mer på www.vimeo.com.

Mowi bruker også ikoner fra www.fontawesome.com. Font Awesome har egne informasjonskapsler og samler inn brukerdata. Les mer på nettstedet deres.

 

Kontaktinformasjon

Mowi ASA
Telefon: +47 21 56 23 00
E-post: privacy@mowi.com
Adresse: Mowi ASA, Sandviksbodene 77A, 5035 Bergen, Norge

 

Siste endring: 23. august 2023