Home Produkter Matvaresikkerhet

Matvaresikkerhet

Resultatene fra vårt strenge testprogram viser at laksen vår er både trygg og sunn.

I 2022 økte vi fokuset på å implementere felles globale systemer for foredlingsanleggene våre, for eksempel sporbarhetssystemer og felles databaser for mikrobiologiske resultater.

Farer for mattryggheten

Miljøforurensninger

Miljøgifter i fôret og fisken vår holdes langt under grenseverdiene (MRL-verdier) som er fastsatt av matsikkerhetsmyndigheter over hele verden. Gjennom ONEMowi Operational Excellence Program sikrer vi et harmonisert overvåkingsprogram for uønskede stoffer i Mowi-konsernet. I dette programmet inkluderer vi tungmetaller, plantevernmidler, GMO, mykotoksiner og dioksiner/dioksinlignende PCB.

De siste årene har det blitt gjennomført et omfattende overvåkingsprogram for mikroplast. Slik forstår vi hvilken innvirkning mikroplast kan ha på verdikjeden vår.

Patogene bakterier

Vi holder kontroll på sykdomsfremkallende bakterier for å forhindre kontaminering av produktene våre, både for å sikre at våre egne spiseklare og varmeklare produkter er trygge, og for å sikre at fisk som selges til kommersielle kunder for videreforedling, er risikofri. Listeria monocytogenes er en av de potensielle matbårne patogenene i fiskeprodukter som spises uten forutgående varmebehandling.

På grunn av det økte forbruket av rå laks i produkter som sushi er det blitt enda viktigere å ha full kontroll på risikoen for Listeria-kontaminering.

Bruk og rester av legemidler

Fisk kan, i likhet med andre dyr og mennesker, bli syke og kreve inngrep. Vår tilnærming til medisinbruk og medisinrester er svært streng og er utformet med vekt på sykdomsforebygging og fiskevelferd. Vårt fiskehelsepersonell bruker kun legemidler når andre tiltak ikke er tilstrekkelige, eller når fiskevelferden kan være truet. Alle resepter er signert av en sertifisert veterinær eller fiskehelsepersonell, og godkjenningsprosessen er strengt kontrollert av relevante myndigheter.

Vårt system for tilbakekalling av produkter er en del av ONEMowis program for fremragende drift, der vi har spesifikke retningslinjer og standardprosedyrer for hendelsesrapportering og krisehåndtering. Hver forretningsenhet har sitt eget kriseteam som håndterer hendelsene lokalt.