Home Bærekraft Hvordan bestemmer vi hva som er viktig? Hvordan bestemmer vi hva som er viktig?

Hvordan bestemmer vi hva som er viktig?

1. Vi lytter til våre interessenter

Som et globalt sjømatselskap påvirker våre aktiviteter en rekke ulike interessenter. Samtidig har våre interessenters synspunkter og beslutninger også betydning for virksomhetens suksess. Derfor er løpende dialog med våre viktigste interessenter en naturlig del av vår måte å jobbe på. Dialog bidrar til å bygge tillit, og siden tillit er en av Mowis kjerneverdier, verdsetter vi enhver mulighet til å lytte til våre interessenter, identifisere trender, ta opp kritiske spørsmål og bygge partnerskap. Når vi forstår interessentenes behov og interesser, kan vi forme strategien vår og bedre innfri forventningene deres.

Hvordan vi samhandler og engasjerer oss med interessenter

Forbrukere og kunder
 • Kundeundersøkelser
 • Handelsmesser
 • Møter/dialog som svar på henvendelser
 • Markedsføringsaktiviteter for varemerket MOWI
Ansatte
 • Medarbeiderundersøkelse
 • Intranett
 • Dialog med ansatte og ledere
Lokalsamfunn og urfolk
 • Planer for samfunnsengasjement
 • Besøk på oppdrettsanlegg
 • Karrieredager
 • Strandryddedager
Frivillige organisasjoner
 • Dialog i forbindelse med partnerskap (f.eks. SeaBOS)
 • Møter/dialog som svar på henvendelser
Leverandører
 • Regelmessige møter for å lære om ny utvikling og fremskynde mer bærekraftige og rimelige løsninger
 • Dialog i forbindelse med bransjeinitiativer
Medier
 • Dialog i forbindelse med pressereiser
 • Pressemeldinger, messer, internasjonale arrangementer
Bransjen
 • Lokale og globale bransjeinitiativer (f.eks. SeaBOS, Sjømat Norge, Chilean Salmon Council).
Investorer og kreditorer
 • Kontinuerlig dialog, roadshows, kvartalsvise presentasjoner av resultater.
 • Møter/dialog ansikt til ansikt for å besvare henvendelser
Myndigheter
 • Besøk til sjøs
 • Deltakelse i politiske diskusjoner
 • Tilbakemeldinger på åpne høringer om endringer i lovgivningen

2. Vi prioriterer

I en verden i stadig endring hjelper vesentlighetsvurderingen vår oss med å identifisere og prioritere bærekraftspørsmål i hele verdikjeden. En sak er vesentlig for Mowi når den påvirker både virksomheten vår og er viktig for våre interessenter. Vesentlighet er et nyttig verktøy Mowi bruker de fleste vesentlige verdidriverne til å støtte utviklingen av Leading the Blue Revolution Plan. Vi gjennomgår vesentlighetsvurderingen årlig og oppdaterer den grundigere hvert tredje år for å sikre at den fortsatt gir et godt bilde av forretningsverdiene våre og det eksterne miljøet.

Vesentlighetsmatrise

3. Vi tilpasser oss bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene ble vedtatt av alle FNs 193 medlemsland i 2015 og er en rettesnor for myndigheter, sivilsamfunnet og privat sektor i et samarbeid om å skape en bærekraftig utvikling. De bærekraftsmålene som er beskrevet nedenfor, er de som anses som mest vesentlige for Mowi, det vil si de vi kan ha størst innvirkning på, men vi bidrar også til andre.

Se programmene våre sortert etter bærekraftsmålene

Kunnskap

Risiko er knyttet til usikkerhet og faktorer som kan hindre oss i å generere forventet avkastning, nå våre mål og gjennomføre vår strategi. Gjennom risikostyringsprosessene våre identifiserer, kvantifiserer og definerer vi tiltak for å håndtere risikoene vi står overfor. Vi deler de definerte risiko...
Les mer
Mowi samler inn og rapporterer om et stort antall bærekraftsparametere. I tabellen nedenfor har vi samlet miljø- og samfunnsdataene våre for å gjøre det lettere å analysere dem nærmere. ...
Les mer
Vi tror at investeringer i ny kunnskap og forskning vil gjøre det mulig å øke den havbaserte matproduksjonen på en bærekraftig måte. I Mowi utnytter vi hele verdikjeden vår, med hjelp av ny og fremvoksende teknologi, til å gjøre betydelige fremskritt for å forbedre produksjonen. Mowi er den eneste l...
Les mer
Vi har en klar visjon: Vi leder den blå revolusjonen. For å oppnå dette trenger vi en plan som støtter vår positive og langsiktige økonomiske og sosiale innvirkning. Leading the Blue Revolution Plan understøttes av spesifikke forpliktelser for å sikre at sjømaten vi produserer og selger over hele ve...
Les mer
Åpenhet skaper tillit. Åpenhet om våre miljømessige, sosiale og produktmessige resultater er avgjørende for å skape tillit hos våre interessenter og korrigere feilinformasjon. Våre bærekraftsdata revideres av tredjeparter og rapporteres i henhold til globale standarder som Global Reporting Initiativ...
Les mer
Vår visjon er å lede den blå revolusjonen. Vårt formål er å tilby en voksende befolkning sunn, velsmakende og bærekraftig mat. Vår strategi bygger på en fullt integrert verdikjede. Våre ledende prinsipper er profitt, produkt, mennesker og planeten, og våre verdier er lidenskap, endring, tillit og de...
Les mer
Vi har en klar visjon: Vi leder den blå revolusjonen. For å oppnå dette trenger vi en plan som støtter vår positive og langsiktige økonomiske og sosiale innvirkning. Leading the Blue Revolution Plan understøttes av spesifikke forpliktelser for å sikre at sjømaten vi produserer og selger over hele ve...
Les mer